หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายวันชัย ปาลวัฒน์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กจ 0023.1/ว 6481 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
กจ 0023.3/ว 6526 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
กจ 0023.3/ว 6215 โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 262 การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 263 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 6220 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 5938 แจ้งแนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม  [ 1 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 5835 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2564  [ 31 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 5697 มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยใน ศพด.  [ 30 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 5693 การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า  [ 30 มี.ค. 2564 ]  
กจ0023.5/ว5631 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปีพ.ศ.2563  [ 29 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 5655 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา  [ 29 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 246 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 29 มี.ค. 2564 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 122
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 034-684-286