หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กจ 0023.2/ว 609  การขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2559  [ 10 ส.ค. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 13290  แจ้งสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR)  [ 10 ส.ค. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 13289  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเ  [ 10 ส.ค. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 610  แก้ไขชื่อรายการแนวทางการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2560 รองรับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุด  [ 10 ส.ค. 2559 ]  
กจ 0023.4/ว 13150  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ส.ค. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 12058  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร "การเพิ่มประสิทธิภาพของ อปท.ด้านการเบิกจ่างเงินตามระเบีย  [ 4 ส.ค. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 12909  การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559  [ 2 ส.ค. 2559 ]  
กจ 0023.5/ว 12869  การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีอายุจะครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ  [ 2 ส.ค. 2559 ]  
กจ 0023.2/ว 581  โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1  [ 1 ส.ค. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 12702  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4  [ 29 ก.ค. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 12478  การใช้กลไก "คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)" เร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน  [ 27 ก.ค. 2559 ]  
กจ 0023.5/ว 11830  รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ค. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 12092  แนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการปรับโครงสร้างเทศบาล  [ 15 ก.ค. 2559 ]  
 
<< หน้าแรก...     126      127      128     (129)     130      131      132     ....หน้าสุดท้าย >> 133
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496