หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กจ 0023.3/ว 10665  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานรูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ  [ 4 ก.ค. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 11125  การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  [ 4 ก.ค. 2559 ]  
กจ 0023.2/ว 522  ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558  [ 30 มิ.ย. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 10765  การดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ช่วงวัย อายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  [ 28 มิ.ย. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 453  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยในพื้นที่ภาค 7 จังหวัดก  [ 26 มิ.ย. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 8422  สำรวจข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 มิ.ย. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 10336  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังค  [ 20 มิ.ย. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 500  การดำเนินโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (6 สัปดาห์ประชามติ)  [ 20 มิ.ย. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 10248  การตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 มิ.ย. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 418  โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016)  [ 17 มิ.ย. 2559 ]  
กจ 0023.2/ว 10149  การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลจำนวน ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าตอบแทนของข้าราชการฝ่ายการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำป  [ 16 มิ.ย. 2559 ]  
กจ 0023.3/ว 10058  การดำเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 มิ.ย. 2559 ]  
กจ 0023.4/ว 9919  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี  [ 13 มิ.ย. 2559 ]  
 
<< หน้าแรก...     133      134      135     (136)     137      138   
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496