หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายวันชัย ปาลวัฒน์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กจ 0023.3/ว 5697 มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยใน ศพด.  [ 30 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 5693 การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า  [ 30 มี.ค. 2564 ]  
กจ0023.5/ว5631 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปีพ.ศ.2563  [ 29 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 5655 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา  [ 29 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 246 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 29 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 231 ประชาสัมพันธ์การอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 25 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.5/ว 5440 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 25 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 5430 การตรวจสอบข้อมูลการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563  [ 25 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 5436 การประชุมคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 5444 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว5394 กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคาร  [ 25 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 5126 การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 19 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.2/ว 5118 การจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 19 มี.ค. 2564 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 123
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 034-684-286