หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กจ 0023.4/ว 14209 ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ของ อปท. กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก  [ 17 ส.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 14242 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)  [ 17 ส.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 14176 กำชับให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย  [ 16 ส.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 14172 การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -019 ของ อปท.  [ 16 ส.ค. 2564 ]  
กจ 0023.2/ว 562 ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญในรอบเดือนเมษายน 2564  [ 13 ส.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 14048 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 13 ส.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 14046 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564)  [ 13 ส.ค. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว14041 การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม  [ 13 ส.ค. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว 13837 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใข้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564  [ 10 ส.ค. 2564 ]  
กจ 0023.5/ว 540 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 6 ส.ค. 2564 ]  
กจ 0023.5/ว 13723 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563  [ 6 ส.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 13749 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 ส.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 532 การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 4 ส.ค. 2564 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 133
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 089-888-6496