หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลิ่นถิ่น ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
 
 
นายพันธ์ทิพย์ นวลไทย
นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
เดิมสมัยก่อนชุมชนบ้านลิ่นถิ่น เป็นหมู่บ้านของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ซึ่งอาศัยอยู่มาก่อนแต่ดั้งเดิม
มีอาชีพเลี้ยงช้าง และปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ แต่ด้วยสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์
ซึ่งประกอบด้วย แม่น้ำแควน้อย ลำห้วย มีน้ำไหลตลอดปี และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จึงทำให้มีผู้คนจากต่างถิ่น อพยพเข้ามาปลูกสิ่งก่อสร้าง และประกอบอาชีพต่างๆ จนถึงปัจจุบัน
 
ประวัติหน่วยงาน
 
ตำบลลิ่นถิ่น ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย
ลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2547 เมื่อ พ.ศ. 2526 โดยแยกจากตำบลลิ่นถิ่นและ ได้รับการยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลลิ่นถิ่น ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่9ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 และต่อมาปี 2555 ได้รับการ ประกาศจัดตั้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลลิ่นถิ่น เป็นเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555
 
ตราสัญลักษณ์
   
  ภูเขา แสดงถึง บนยอดภูเขาที่มีรอยพระพุทธบาท
ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพบูชาของชุมชน
ตำบลลิ่นถิ่น
  ธงธรรมจักร แสดงถึง พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจ
เพื่อให้ประพฤติตนในการประพฤติในสิ่งที่ชอบ
ที่ดีงาม
  ต้นไม้ แสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์ในผืนป่า
ของตำบลลิ่นถิ่น
  ทุ่งไร่ แสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณ
ธัญญาหารหลากหลายในพื้นที่ตำบลลิ่นถิ่น
  ช้าง แสดงถึง ความเข้มแข็ง ความอดทน
และความยิ่งใหญ่ ของชุมชนชาวตำบลลิ่นถิ่น
 
ที่ตั้ง
 
สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 90/1 หมู่ 6 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี 71180 ระยะห่างจาก ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ ประมาณ 30 กิโลเมตร และห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 120 กิโลเมตร
มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 253 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 158,125 ไร่
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหินดาด ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
ต.หินดาด ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ต.ห้วยเขย่ง
อ.ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี
1
3
2
6
4
5
7
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าห้วยเขย่ง
ป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาพระฤาษี
และป่าเขาบ่อแร่
อ.ศรีสวัสดิ์
จ.กาญจนบุรี
ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,247 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 4,211 คน คิดเป็นร้อยละ 51.06
  หญิง จำนวน 4,036 คน คิดเป็นร้อยละ 48.94
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,938 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 32.60 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านพุถ่อง 844 760 1,604 523
2 บ้านกุยแหย่ 810 776 1,586 499
3 บ้านพุล่อ 241 206 447 152
4 บ้านลิ่นถิ่น 832 808 1,640 742
5 บ้านหนองบาง 547 568 1,115 271
6 บ้านหนองเจริญ 652 623 1,275 584
7 บ้านนามกุย 285 295 580 167
รวม 4,211 4,036 8,247 2,938