หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนลิ่นถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนลิ่นถิ่น
เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
1
2
3
 
 
 
นายวันชัย ปาลวัฒน์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
   
กิจกรรม
กิจการสภา
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น [ 4 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าโรง [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น โดยวิ [ 12 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 27 
ประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น โดยวิธีประกาศเชิญช [ 27 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองแดง หมู่ ๒ บ้าน [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบัว [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็๋ก ซอยบ้านป้าจัน พ [ 23 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการปรับปรุงหน้าต่างอาคารหลังเก่าเป็นบานเลื่อน [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดครงการติดตั้งกันสาดด้านหน้าอาคารเรียน ศูนย์พัฒนา [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการปูพื้นยางอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ [ 22 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ [ 7 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงวอก - เนินว [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถ้ำธรรมปิติ-พุ [ 23 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปิ่นใจ หมู่ ๔ [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานป่าไม้-เนินลุ [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 24 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทิย่องนะ หมู่ [ 1 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชาต [ 27 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้าน [ 11 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 42 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อทำการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้า [ 28 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 25 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โ [ 16 มี.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]ซื้อตามโครงการส่งเสริม สร้างไอคิว อีคิว แบบบูรณาการ กิน กอด เล่น เล่า ของศูนย์พั [ 15 มี.ค. 2564 ]

   
 
   
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย e-GP ในเครือข่าย
   
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
   
 
   
 
กจ 0023.1/ว 6481 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 6526 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
กจ 0023.3/ว 6215 โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 262 การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 263 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 6220 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 5938 แจ้งแนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม  [ 1 เม.ย. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 5835 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2564  [ 31 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 5697 มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยใน ศพด.  [ 30 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 5693 การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า  [ 30 มี.ค. 2564 ]  
กจ0023.5/ว5631 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปีพ.ศ.2563  [ 29 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 5655 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา  [ 29 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 246 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 29 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 231 ประชาสัมพันธ์การอบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 25 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.5/ว 5440 แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 25 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 5430 การตรวจสอบข้อมูลการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563  [ 25 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 5436 การประชุมคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.3/ว 5444 ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.4/ว5394 กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคาร  [ 25 มี.ค. 2564 ]  
กจ 0023.1/ว 5126 การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 19 มี.ค. 2564 ]  
   
 
   
 
อบต.หนองนกแก้ว ประดู่แก้วสัมพันธ์63 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองนกแก้ว ติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะ [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนกแก้ว บรรยากาศการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองนกแก้ว โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ไล่โว่ โครงการส่งเสริม ป้องกัน ภัยสุขภาพประชาชนพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารตำบลไล่โว่ ปี [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ไล่โว่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อ [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองปลิง -กิจการสภา- [ 6 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 [ 6 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 [ 6 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
อบต.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 [ 6 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
อบต.หนองปลิง -ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 6 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองปลิง -กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 6 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองปลิง -ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 6 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองปลิง -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 6 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองนกแก้ว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้วประจำเดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
   
 
   
 


ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันเเละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โ [ 16 มี.ค. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อตามโครงการส่งเสริม สร้างไอคิว อีคิว แบบบูรณาการ กิน กอด เล่น เล่า ของศูนย์พั [ 15 มี.ค. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อตามโครงการส่งเสริม สร้างไอคิว อีคิว แบบบูรณาการ กิน กอด เล่น เล่า ของศูนย์พั [ 10 มี.ค. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิงส่วนกลาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รหัสครุภัณฑ์ 002-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]ทต.ลิ่นถิ่น ซื้อตามโครงการส่งเสริม สร้างไอคิว อีคิว แบบบูรณาการ กิน กอด เล่น เล่า ของศูนย์พั [ 10 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย [ 5 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและป้องกันไฟป่า ปีงบประมาณ [ 5 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 82-8393 กาญจนบุรี โดยวิธี [ 4 มี.ค. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตตำบลหนองนกแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสั [ 23 ก.พ. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาทำป้ายโครงการวันสำคัญทางศาสนา(วันมาฆบูชา)ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ บ้านนายเพียร สมจ [ 19 ก.พ. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนแ [ 10 ก.พ. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชาคมแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว จ้างเหมาบริการบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]อบต.หนองนกแก้ว ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]

   
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 กันยายน 2505 สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยัง (12 เม.ย. 2564)    อ่าน 3  ตอบ 1  
ถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์จะเสียภาษีอย่างไร (12 เม.ย. 2564)    อ่าน 3  ตอบ 1  
อยากรู้เรื่องการชำระภาษี (12 เม.ย. 2564)    อ่าน 7  ตอบ 1  
   
 
   
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
   

น้ำพุร้อนลิ่นถิ่น
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 034-684-286
   
NAXSOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย